SANDBACKA SCIENCE PARK

Kenneth Sjöholm, projektledare GreenTech, Sandbacka Science Park.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Vi är en science park som arbetar nära start up-företag samt små och medelstora företag som vill växa. I det arbetet ser vi hållbarhetsfrågorna som mycket affärskritiska, ja man skulle kunna säga helt avgörande för vilka företag, tjänster och produkter som kommer att finnas på marknaden om bara några år. Det finns ett stort avstånd mellan hur det ser ut i världen idag och den hållbara framtid vi vill uppnå. Vi ser A Sustainable Tomorrow som en arena för att lyfta blicken och inspirera flera.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Det viktigaste för oss är att hitta pragmatiska, tillämpbara och affärsfrämjande sätt för små och medelstora företag att ställa om. Det för att bidra till minskade utsläpp och mer hållbart användande av våra resurser med fortsatt konkurrenskraft. Den sociala hållbarheten är också viktig, inte minst ur ett arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsperspektiv. Vi lever, bor och verkar i en region som har en mycket könssegregerad arbetsmarknad och där arbetslösheten bland såväl unga som utrikesfödda är för hög. Bara det är ett resursslöseri med potentiell kompetens. Vi vet från massor av forskning att blandade grupper, arbetslag och organisationer, där människor känner att de kan och får vara med och bidra, är de som går i bräschen för utveckling, innovation, tillväxt och välmående. Den utvecklingen vill vi vara med och accelerera!

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Vi har lanserat ett hållbarhetsmognadsverktyg som kommer att kunna användas av företag och civilsamhälle i syfte att identifiera och sätta in rätt åtgärder för att öka hållbarheten. Vi har en pilotgrupp med regionala företag som vi följer och stöttar i deras hållbarhetsresa. Vi gör också ett arbete kring hur vi kan använda civilsamhället, och idrotten i synnerhet, för att få en större och bredare drivkraft för snabbare och bättre klimatomställning. Vidare så arbetar vi också mycket internt med psykologisk säkerhet, vad som krävs av oss människor för att bidra till en inkluderande arbetsmiljö där vi tar vara på allas fulla potential och det handlar en del om att utveckla inre förmågor som mod och empati. Ett annat exempel är Nätverket Hållbart Företagande där vi håller inspirationsträffar och seminarier inom hållbarhet för små- och medelstora företag. Vi jobbar även med projekt inom grön omställning och behovet av systemskifte till andra energibärare som vätgas och hur man lagrar energi.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
– Vi ser fram emot erfarenhetsutbytet inom kända och nya områden – vi lär och utvecklas tillsammans med andra.

Vad har ni för förväntningar på årets fokusområde ”Disruption” och hållbarhetskonferensen den 15 september?
– Mer morot än piska hoppas vi på. Vi vill se konkreta lösningar och insatser nu. Den här dagen kanske kan vara en motor eller en arena där det sås frön för detta? Det behövs ett arrangemang där vi samlas för att skapa genomslagskraft. Vi ser gärna också fokus på den inre resa som vi alla behöver göra för att nå målen, det vill säga inspiration kring ”Inner development goals”.