PE Teknik & Arkitektur

Liselotte Haglind, tillförordnad vd och koncernchef för PE Teknik & Arkitektur.

Varför har ni valt att bli en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Detta är ett evenemang för aktörer som vill driva på omställningen till hållbar utveckling i samhället, vilket även utgör en del av PEs vision och affärsstrategi. Som ledande konsultföretag med fokus på byggnader och deras närmiljö befinner vi oss i centrum av de pågående omvärldsförändringar som kräver omställningen. Därför är det ett naturligt val för oss att vara en av hubbarna för Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– PE har ett långsiktigt och holistiskt synsätt på hållbarhet. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss inom alla aspekter av hållbarhet och mäter löpande utfallet för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning. Vi har definierat tre områden där vi skapar en positiv förflyttning mot mätbara mål inom en rad frågor. PE står för hållbar rådgivning och kunskapsdelning, vi är en långsiktigt hållbar arbetsgivare och vi bedriver ett ansvarsfullt företagande.

– Särskilt prioriterade frågor i vårt arbete är att leverera hållbara lösningar till kund, att skapa samverkan för att bygga ett hållbart samhälle, att bygga upp och bibehålla kompetens hos medarbetarna inom samtliga aspekter av hållbarhet, samt att säkerställa en långsiktigt hållbar tillväxt för vår affärsverksamhet.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Som ingenjörer, arkitekter och specialister är det i våra uppdrag som vi bidrar till vår vision om att förnya vårt samhälle genom innovativa och hållbara lösningar. Ett exempel på det är hur vi hjälper fastighetsägaren Regio att utveckla en ny praxis för klimatriskanalys och klimatanpassning med målet att bygga upp beståndets klimatresiliens. För en fastighetsägare som vill ta sitt ansvar och förebygga klimatrisker finns idag ingen färdig vägledning eller standard, även om flera branschinitiativ har tagits i denna riktning. PE hjälper därför Regio ur ett brett strategiskt hållbarhetsperspektiv med stort fokus på klimatrelaterade risker och hur dessa bäst bör hanteras.

– Ett annat exempel är hur vi på uppdrag av och i nära samarbete med Castellum har utvecklat Sveriges första hyresbilaga för klimatneutralitet. Den innebär att hyresvärd och hyresgäst tillsammans förbinder sig till ett gemensamt mål och nettonollutsläpp i scope 1, 2 och 3. Målen förverkligas genom ökad samverkan och innovativa lösningar vad gäller sådant som energianvändning, hyresgästanpassning, transporter, avfallshantering och leverans av varor och tjänster.

– Ett tredje exempel handlar om inredningen i Vårdförbundets renoverade lokaler. Med stor vikt fäst vid hållbarhet var återbruk och begagnat ett självklart fokus. Endast en tredjedel av inredningen köptes in ny och då låg tonvikten på hög kvalitet och gedigna material som håller över lång tid och åldras med värdighet. En tredjedel är återbruk, antingen i befintligt skick eller renoverat och den sista tredjedelen köptes in begagnat.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samverka med A Sustainable Tomorrow?
– Ett av våra prioriterade hållbarhetsmål är som sagt att skapa samverkan för att bygga ett hållbart samhälle. Vi ser olika former av samverkan som avgörande för att lyckas med den hållbara omställningen. Det är bara med gemensamma krafter som vi kan ta oss an den komplexitet det innebär att uppnå hållbar utveckling. Konferensen är ett forum för samverkan med olika relevanta aktörer i samhället, såväl från vår egen sektor som andra. När aktörer från näringslivet, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi förs samman på detta vis finns en stor potential att lära nytt och knyta fruktsamma kontakter för framtiden. Vi hoppas kunna lära oss saker som vi sedan kan omsätta i praktiken i våra uppdrag, samtidigt som vi förhoppningsvis också kan dela med oss av egna erfarenheter och insikter.