CAMILLA WIESLANDER

Camilla Wieslander är vd på Skanska Öresund. De tar nya hållbarhetssteg i varje byggprojekt för att bidra till det globala målet om Hållbara städer och samhällen.

Hur bidrar Skanska till en hållbar framtid?
Skanska har funnits i över 100 år och för att vara kvar i ytterligare 100 är hållbarhet helt enkelt en självklarhet för oss. Skanska är en stor aktör på marknaden och vår bransch är ansvarig för 40% av energirelaterade utsläpp (den årliga resursanvändningen) i världen. Så vi har ett stort ansvar att agera på ett hållbart sätt och göra saker bättre och bättre. Ett ansvar att vara en av många drivande krafter i den här frågan.

– Skanska har satt ett mål om klimatneutralitet till år 2045. Målet gäller för hela koncernen på internationell basis och för hela vår värdekedja, det vill säga produktion och projekt men också medräknat material från leverantörer och underentreprenörer samt för driften under byggnadens livslängd. Inom kommersiell projektutveckling Norden, affärsområdet där Skanska Öresund ingår, arbetar vi för att göra våra projekt klimatneutrala till 2037 som ett led för att nå detta övergripande mål. För oss är det en självklarhet att utvecklas för varje projekt och ta steg framåt på vår hållbarhetsresa.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er?
– Där vi har störst inverkan har vi också störst påverkan, från val av plats och hur vi bygger; material, design och innehåll – till en hälsosam miljö för människorna som sedan ska bo eller arbeta där. Om vi ser på aktuella prioriteringar så är självklart klimatfrågan ett viktigt fokusområde för oss både avseende vilka material och hur vi bygger men också så att vi planerar för en klimatneutral drift. Detta genom energieffektiva byggnader med en förnybar energiförsörjning men även genom att se till att de som använder byggnaden också bidrar, det ska vara lätt att göra rätt.

Hur använder ni de globala målen i ert hållbarhetsarbete?
– Skanskas breda verksamhet berör de flesta av FNs globala mål, men vårt huvudfokus ligger på mål 11 – Hållbara städer och samhällen. För oss betyder det att planera och bygga för inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara städer. I samråd med kunder, samarbetspartners och lokalsamhället tar vi fram lösningar på lokala utmaningar. Vi har kartlagt vår verksamhet gentemot de globala målen via workshops på varje regionalt bolag, och det ingår nu som en röd tråd i vår affärsplan och för vårt hållbara arbete i hela vår nordiska utvecklingsverksamhet. Målen blir en ledstjärna för att pusha hållbarhetsarbetet framåt i varje specifikt byggprojekt.

Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?
– A Sustainable Tomorrow är ett intressant nätverk och forum där vi får möjlighet till nya insikter, kontakter och lärdomar såväl som att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper. För att klara av det arbete vi har framför oss och nå våra klimatmål behöver vi olika typer av samarbeten där vi tillsammans hjälps åt att hitta lösningar.

Vilken kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete kan ni som ledande aktör i byggbranschen dela med er av till företag i andra branscher?
– Jag kan dela två exempel på vårt arbete som jag tror kan vara intressanta för fler att lära sig mer om. Dels driver vi arbetet mot klimatneutralitet i våra projekt, bland annat Hyllie Terrass i Malmö där vi är med i Sweden Green Building Councils pilotprojekt NollCO2. Här utmanar vi oss på flera plan, i allt från arbete med att sänka koldioxidavtrycket i byggmaterial, processer och design till innehåll och nudging. Ett annat exempel är vårt arbete med hälsosamma arbetsplatser där vi arbetar med WELL, en certifiering som utgår från hur den byggda miljön påverkar människorna som befinner sig där, för både de kontorshus vi bygger och för vår egen verksamhet på regionkontoret Klipporna i Malmö.