JAKOB KIEFER

Under 2018-2019 har Jakob Kiefer varit Sveriges ambassadör för hållbara affärer. Den 1 september tillträder han som ansvarig chef för Government Relations & Public Affairs på ABB i Sverige.

Berätta om rollen som Sveriges ambassadör för hållbara affärer!
– Som ambassadör ansvarar jag för samordningen av regeringens arbete med hållbart företagande. Särskilt fokus ligger på Sveriges exportföretag och handel. Syftet är att säkerställa att svenska företag är införstådda med vedertagna riktlinjer såsom UN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt Mänskliga rättigheter och företagande. I arbetet ligger också att representera Sverige i internationella organisationer såsom FN, OECD och GRI. Jag är också ordförande för Nationella kontaktpunkten.

Vad ser du för hållbarhetstrender i det svenska näringslivet?
– Det pågår en febril aktivitet och en konsolidering av hållbarhetsarbetet och hållbarhetsbegreppet där det ”gamla” CSR växer samman med SDG-målen. Det är stort fokus på hållbarhetsrapportering, men också på frågor kopplade till svårare marknader.

Vilka är de största utmaningarna för företag som vill bli mer hållbara?
– För de multinationella bolagen handlar det om att säkerställa att samtliga anställda på riktigt tar in de värderingar som företagen ger uttryck för. En annan utmaning är svårigheter att få information och ha full överblick i leverantörsleden.