Luleå Business Region

Camilla Bondareva, kommunikationsansvarig, Luleå Business Region.

Foto: Jimmy Edlund, Burban Studios

Varför har ni valt att vara en officiell A Sustainable Tomorrow-hubb?
– Näringslivet i Luleå och Norrbotten ställer om för en grönare framtid. Som Luleås näringslivsbolag sker vårt arbete i linje med Luleå kommuns vision 2050, med tydlig koppling till de globala målen och implementeringen av dessa. I Luleå Business Regions uppdrag ligger att bidra till ett växande, varierande, hållbart och kraftfullt näringsliv i Luleå och regionen. Genom att under en heldag få bjuda in till och fokusera på hållbar utveckling tillsammans med A Sustainable Tomorrow och alla andra hubbar hoppas vi inspirera, bidra till att nätverk breddas och att nya samarbeten uppstår. Det är när näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi möts som affärsnytta skapas utifrån de globala målen för hållbar utveckling.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för er organisation?
– Luleå Business Region stärker utvecklingen av Luleås företag genom att se till att de är rätt rustade och har de bästa förutsättningarna att möta framtidens marknad, här spelar alla tre aspekter av hållbar utveckling en viktig roll. I aktiv samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer arbetar vi för en hållbar tillväxt i Luleå och regionen. Vi driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärka konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad samt etableringsort för företag, organisationer och talanger. Genom vårt arbete bidrar vi till fler jobb, branscher, besökare, investerare och etableringar.

Har ni några goda exempel från ert hållbarhetsarbete som ni vill dela med er av?
– Påverkansarbete är en viktig del i vårt uppdrag att bidra till ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv. Det ska vara lätt att komma till Luleå och även att som befintligt företag kunna växa här. Vi arbetar med tematiserad affärsutveckling inom områdena infrastruktur och tillgänglighet, självförsörjning i stad och land, kompetensförsörjning, investeringar och etableringar samt jämställdhet och inkludering. Luleå Business Region driver tillsammans med Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park ett treårigt samverkansprojekt vars syfte är att utveckla förutsättningarna för en storskalig kommersiell produktion av bioflygbränsle i Norrbotten. Projektet heter TreePower och bidrar till det nationella målet om ett fossilfritt inrikesflyg 2030.

– Vi driver även kompetensutvecklingsinsatser riktade till små och medelstora företag som påverkats av coronapandemin och som vill arbeta för en omställning av verksamheten för att matcha framtidens krav från arbetssökande. Arbetet sker med särskilt fokus på jämställdhet och integrering och att utveckla långsiktig hållbarhet i verksamheten. Ett annat exempel är samarbetet med Hushållningssällskapet i Norrbotten och Invest in Norrbotten inom Arctic Maritime Fish Farm för att etablera storskalig fiskproduktion på land med tekniken Recirculating Agriculture Systems. Förutom att bidra till ökad självförsörjningsgrad och en hållbar livsmedelskedja, ger detta initiativ invånare möjlighet att välja bra och hälsosam mat utan att förflytta miljöpåverkan utanför Sveriges gränser. Det medför även stora möjligheter att generera cirkulära affärsmodeller.

Hur kan er organisation förbättra hållbarhetsarbetet genom att samarbeta med A Sustainable Tomorrow?
– För att skapa större förutsägbarhet som hjälper näringslivet att göra rätt strategiska val behöver vi vara à jour med utvecklingen i omvärlden. Genom samarbetet inom A Sustainable Tomorrow ser vi fram emot att bredda vårt nätverk samtidigt som det finns stora möjligheter till lärande.