EVA BRIKE

Eva Brike är HR- och hållbarhetschef på Resurs Holding. Företagets hållbarhetsarbete omfattar många sociala och ekonomiska aspekter som bidrar till en hållbar livsstil. En grundläggande del är ansvarsfull kreditgivning.

Vilka är era viktigaste hållbarhetsfrågor?
Resurs övergripande hållbarhetsmål handlar om att bidra till en hållbar livsstil och göra det möjligt för människor att fatta beslut som främjar en mer hållbar utveckling. Grunden i vårt hållbarhetsarbete är att vara ett ansvarsfullt företag som stöttar kunder, partners och samhället som vi verkar i. De områden som är viktigast för Resurs att arbeta med, följa upp och rapportera kring är; medarbetare, mångfald och jämställdhet, kundintegritet, antikorruption, ansvarsfull kreditgivning, socialt ansvarstagande och miljö.

Hur bidrar Resurs till en hållbar framtid?
– En grundläggande del av Resurs hållbarhetsarbete är ansvarsfull kreditgivning. Vår bransch är nödvändig för ett fungerade samhälle men innebär samtidigt ett stort ansvar för oss som aktör att ha ett långsiktigt perspektiv, både för den enskilde individen och för samhället i stort, för att undvika överskuldsättning. En noggrann kreditbedömning är grundläggande för att privatpersoner ska kunna handla och ta lån på trygga och kloka grunder. Genom våra tjänster till privatpersoner och handlare kan vi bidra till långsiktigt hållbar privatekonomi och konsumtion. Mångfald och jämställdhet är en annan del inom vårt hållbarhetsarbete, där vi till exempel sedan några år är stolta över att ha en jämställd koncernledning utifrån fördelningen mellan män och kvinnor. Andra sätt vi bidrar på är genom vårt stöd till det lokala föreningslivet med särskilt fokus på barn och ungdomar.

Hur använder ni de globala målen i ert hållbarhetsarbete?
– Bland FN:s globala mål har Resurs identifierat sex mål som vi ser att vi direkt kan koppla till vår verksamhet och på så sätt kan vara med och göra skillnad både på kort och lång sikt. Med dessa mål som utgångspunkt har vi i dialog med olika intressenter valt att fokusera på följande områden; Mångfald och jämställdhet, Kundintegritet, Antikorruption, Ansvarsfull kreditgivning, Socialt ansvarstagande och Miljö. Dessa områden lyfter vi särskilt fram i vår årliga hållbarhetsrapport.  Förutom löpande arbete och uppföljning kring våra fokusområden sker en viktig del i vårt hållbarhetsarbete genom vår hållbarhetskommitté, som består av medarbetare från olika verksamhetsområden inom Resurskoncernen. Dessa personer har ett extra ansvar att integrera hållbarhetsfrågan i vardagen, vilket är en förutsättning för att nå våra mål och viktigt för att bygga engagemanget inifrån och ut.

Varför samarbetar ni med A Sustainable Tomorrow?
– A Sustainable Tomorrow är en viktig kanal och inspirerande plattform för insikter och perspektiv i hållbarhetsfrågor. Därför samarbetar vi för nu för tredje året i rad och är sedan två år dessutom stolt huvudparter. Detta för att på olika sätt engagera oss, bidra med kunskap och delta i viktiga samarbeten mellan individer, företag och samhälle.

Vilken kunskap och erfarenhet av hållbarhetsarbete kan ni dela med er av till företag i andra branscher?
– Idag ser vi att hållbarhetsarbete ofta handlar om miljörelaterade frågor. Här ser vi att Resurs har en viktig roll att fylla genom att inspirera och engagera utifrån de ekonomiska och sociala aspekter som är kopplade till vår bransch. Till exempel ser vi att frågor kring ansvarsfull kreditgivning är viktigt inom många olika branscher och inte minst att de bidrar till ett mer hållbart samhälle. Vårt arbete med mångfald och jämställdhet är ett annat exempel på vårt hållbarhetsarbete där vi kan dela med oss av våra erfarenheter och positiva resultat som vi har uppnått.